| Strona Główna | O nas| Wsparcie MŚP| Dotacje UE | Oferty dla przedsiębiorców | Oferty inwestycyjne | Kontakt | Przydatne adresy |
Spółki handlowe

osobowe:
- spółka cywilna
- spółka jawna
- spółka partnerska
- spółka komandytowa
- spółka komandytowo-akcyjna

kapitałowe:
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- spółka akcyjna

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Spółka cywilna

Spółka cywilna staje się formacją zanikającą. Do 31 grudnia 2000 roku spółki cywilne istniały jako samodzielne podmioty gospodarcze, które mogły być przedmiotem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Obecnie nie jest już to możliwe, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółki cywilne zawiązywać dla realizowania celów gospodarczych. W tym przypadku w wydziale działalności gospodarczej rejestrują się poszczególni wspólnicy, jako samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą, zaznaczając we wniosku, że działalność prowadzić będą w formie spółki cywilnej. Od 01 stycznia 2002 roku zamiast wpisu w ewidencji wspólnicy dokonają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (ale miejsce dokonywania wpisu się najprawdopodobniej nie zmieni - dalej będą to urzędy miast i gmin - sprawę ureguluje odpowiednie rozporządzenie). Zawierając umowę spółki należy mieć na względzie postanowienia kodeksu cywilnego (Tytuł XXXI - Spółka). Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem. Jako, że zwykle zobowiązania w imieniu spółki cywilnej zaciąga każdy ze wspólników osobno, należy dokładnie przyjrzeć się swoim ewentualnym wspólnikom. Ale biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania - odradzamy zakładanie nowych spółek cywilnych, jeżeli przewidujecie długi horyzont działalności. Z drugiej jednak strony założenie spółki cywilnej jest najtańsze biorąc pod uwagę koszty rejestracyjne pozostałych spółek.

Zalety/Wady
Duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy Możliwe wszystkie formy opodatkowania w zależności od działalności Konieczność rejestrowania się każdego wspólnika osobno i ujawniania w nazwie firmy nazwisk wszystkich wspólników Dobra forma dla działalności małych rozmiarów - np. w przypadku, gdy dla wszystkich wspólników jest to działalność dodatkowa Ponieważ forma spółki cywilnej nie jest stosowana w państwach unii europejskiej, prędzej czy później nastąpi konieczność przekształcenia działalności na inną formę. Już teraz ustawodawca przewidział konieczność przekształcenia spółki cywilnej w jawną, jeżeli przez dwa kolejne lata jej przychody wyniosą co najmniej 400.000 EURO. Nieskomplikowany sposób likwidacji

Odpowiedzialność za zobowiązania
Cały majątek osobisty wspólników, również wspólny majątek małżonków, wierzyciel może dowolnie wskazać wspólnika, który zaspokoi żądania

Możliwe formy opodatkowania:
 • Karta podatkowa,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • Zasady ogólne - podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • Zasady ogólne - księgowość pełna.


Formalności
 1. Rejestracja działalności

 2. Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej po zawarciu umowy rejestrują działalność gospodarczą osobno, wskazując we wniosku o wpis, że będą prowadzić działalność pod firmą spółki cywilnej
  Dokumenty:
  • Dowód osobisty,
  • Dowód posiadania tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona będzie działalność (zameldowanie, umowa najmu, umowa użyczenia),
  • Wypełniony wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zawierający dane osobiste wnioskodawcy, nazwę i rodzaj działalności oraz jej miejsce prowadzenia.

  Do dnia 31 grudnia 2001 r. podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wykonywanej na zasadach określonych w art. 88a-88g ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej. Ewidencja prowadzona jest przez wyznaczone wydziały urzędów gmin lub miast. Po tym terminie podejmowanie działalności odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie. Przedsiębiorca będzie mógł podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego na zasadach określonych w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Termin uzyskania wpisu w ewidencji: do czternastu dni

 3. Uzyskanie numeru REGON

 4. Dokumenty:
  • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • Formularz RG-1.

  Do wniosku RG-1 należy podać następujące dane: nazwę, informacje teleadresowe, formę prawną, sposób zorganizowania, formę własności, rodzaje prowadzonej działalności, stan gotowości eksploatacyjnej, informacje o rejestracji prawnej, przewidywaną liczbę pracujących. Obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru objęte są osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki lokalne tych podmiotów.
  Termin uzyskania numeru REGON: do czternastu dni

 5. Zgłoszenie we właściwym urzędzie skarbowym

 6. Dokumenty:
  • Formularz VAT-R,
  • Formularz VAT-6 (w przypadku wyboru zwolnienia z VAT),
  • Formularz NIP-2,
  • Dane z wpisu do ewidencji działalności i REGON, dane o koncie bankowym - potrzebne do wypełnienia VAT-R, VAT-6 i NIP,
  • Oświadczenie wskazujące osobą odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie podatków w spółce.

  Po zarejestrowaniu działalności należy odwiedzić Urząd Skarbowy. Nie jest istotne, który ze wspólników będzie załatwiał te formalności. Tam należy wypełnić druk VAT-R (składa się go w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych - w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę podatnika; gdy podatnik nie ma siedziby - w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika; w pozostałych przypadkach - w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście). Jeżeli spółka wybrała zwolnienie od VAT na podstawie Art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług należy zaznaczyć to w deklaracji VAT-R. Wtedy należy złożyć również oświadczenie o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie Art. 14 Ustawy o ptu. Ze zwolnienia można zrezygnować w dowolnym momencie, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i złoży zgłoszenie rejestracyjne. Uwaga: zgłoszenie VAT-R objęte jest opłatą skarbową. Konieczne jest złożenie w urzędzie oświadczenia wskazującego osobę odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie podatków w spółce. Jeśli tego zaniechacie, skutki mogą być różne: np. w przypadku popełnienia wykroczenia karanego grzywną (np. nie złożenie deklaracji w terminie) ukarani zostaną wszyscy wspólnicy, zamiast jednego wskazanego. Termin do złożenia dokumentów: przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej

 7. Zgłoszenie wspólników i osób współpracujących do ZUS

 8. Dokumenty:
  • Formularz ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne), zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • Formularz ZZA -jeśli w przypadku zbiegu ubezpieczeń zgłaszający podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • Formularz ZPA - Zgłoszenie płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

  Jeżeli płatnik składek posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, a także gdy adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby, osoby prowadzące pozarolniczą działalność wypełniają dodatkowo formularze: ZUS ZBA "Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek" i ZUS ZAA "Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek".
  Termin do złożenia dokumentów - 7 dni od daty rozpoczęcia działalności
  Dokumenty można wysłać pocztą listem poleconym do właściwego terytorialnie oddziału ZUS.

 9. Założenie rachunku bankowego

 10. Dokumenty:
  • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • Dowody osobiste wspólników,
  • Dowód nadania REGON,
  • Dowód nadania NIP (NIP-6),
  • Dodatkowo potrzebna będzie pieczątka, stanowiąca wzór stempla firmowego, potrzebna do wypełnienia karty wzorów podpisów.

  Termin: rachunek bankowy spółka powinna założyć kiedy to tylko będzie możliwe (po uzyskaniu potrzebnych dokumentów). Rozmaite przepisy nakładają bowiem na podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązek rozliczeń bezgotówkowych (między innymi z ZUS i Urzędem Skarbowym). Rozliczeń bezgotówkowych należy dokonywać także przy transakcjach dużych wartości. Jeżeli wystąpi problem z brakiem numeru NIP (trzeba na niego trochę poczekać) - bank zadowoli się oświadczeniem, że dowód nadania zostanie dostarczony bezzwłocznie po jego uzyskaniu.
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
  W tytule XXXI (Spółka) omówione są zagadnienia związane z kształtowaniem stosunków w spółce cywilnej
  Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej
  Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka jawna

Spółka jawna jest osobową spółką handlową i praktycznie stanowi odpowiednik spółki cywilnej. Główna różnica to subsydiarna odpowiedzialność wspólnika i obowiązek ujawnienia w nazwie co najmniej nazwiska (firmy) jednego ze wspólników. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem przepisu, który mówi, że Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika).
Umowa spółki jawnej musi zawierać:
 1. firmę i siedzibę spółki,
 2. określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
 3. przedmiot działalności spółki,
 4. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Spółkę jawną należy zarejestrować we właściwym sądzie rejestrowym.
Wniosek o wpis musi zawierać:
 1. firmę, siedzibę i adres spółki,
 2. przedmiot działalności spółki,
 3. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,
 4. nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji.


Umowa spółki jawnej musi być zawarta na piśmie.
Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia oraz, że kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu przedsiębiorstwa przez tego przedsiębiorcę przed dniem utworzenia spółki. Wspólnik nie pobiera wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z prowadzeniem spółki. Oznacza to, że podobnie jak w spółce cywilnej nie może być kosztem uzyskania przychodów wynagrodzenie wspólnika.

Zalety Wady
Duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki, możliwość reprezentacji spółki przez każdego wspólnika, ale również możliwość wyłączenia w umowie wspólnika/wspólników z reprezentacji Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym za zobowiązania firmy, jeżeli zobowiązania nie można zaspokoić z majątku firmy. Możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska jednego tylko wspólnika (np. Jan Kowalski i spółka). Brak określonych wymagań kapitałowych. Stosunkowo niskie koszty rejestracji.

Odpowiedzialność za zobowiązania
Odpowiedzialność całym majątkiem osobistym wspólników za zobowiązania firmy, jeżeli zobowiązania nie można zaspokoić z majątku firmy

Możliwe formy opodatkowania: Zasady ogólne - kpir, księgowość pełna

Formalności:
 • Rejestracja działalności

 • Rejestracja spółki jawnej dokonuje się w Sądzie Rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego może złożyć każdy wspólnik. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Dokumenty:
  Wniosek o wpis do Rejestru zawierający:
  1. wykaz nazwisk i imion albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,
  2. wykaz nazwisk i imion osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji,
  3. oznaczenie firmy, siedziby i adresu spółki,
  4. oznaczenie przedmiotu działalności spółki,
  5. złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki

  Termin uzyskania wpisu do rejestru: teoretycznie do czternastu dni

 • Uzyskanie numeru REGON

 • Dokumenty:
  • Wypis z Rejestru Sądowego
  • Formularz RG-1

  Do wniosku RG-1 należy podać następujące dane: nazwę, informacje teleadresowe, formę prawną, sposób zorganizowania, formę własności, rodzaje prowadzonej działalności, stan gotowości eksploatacyjnej, informacje o rejestracji prawnej, przewidywaną liczbę pracujących. Obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru objęte są osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki lokalne tych podmiotów.
  Termin uzyskania numeru REGON: do czternastu dni
 • Zgłoszenie we właściwym urzędzie skarbowym

 • Dokumenty:
  • Formularz VAT-R,
  • Formularz VAT-6 (w przypadku wyboru zwolnienia z VAT),
  • Formularz NIP-2,

  Dane z wpisu do Rejestru Sądowego i REGON, dane o koncie bankowym - potrzebne do wypełnienia VAT-R, VAT-6 i NIP. Oświadczenie wskazujące osobą odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie podatków w spółce.

  Po zarejestrowaniu działalności należy odwiedzić Urząd Skarbowy. Nie jest istotne, który ze wspólników będzie załatwiał formalności. Tam należy wypełnić druk VAT-R (składa się go w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych - w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę podatnika; gdy podatnik nie ma siedziby - w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika; w pozostałych przypadkach - w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście). Jeżeli spółka wybrała zwolnienie od VAT na podstawie Art 14 ustawy o podatku od towarów i usług należy zaznaczyć to w deklaracji VAT-R. Wtedy należy złożyć również oświadczenie o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie Art. 14 Ustawy o ptu. Ze zwolnienia można zrezygnować w dowolnym momencie, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i złoży zgłoszenie rejestracyjne. Uwaga: zgłoszenie VAT-R objęte jest opłatą skarbową. Konieczne jest złożenie w urzędzie oświadczenia wskazującego osobę odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie podatków w spółce. Jeśli tego zaniechacie, skutki mogą być różne: np. w przypadku popełnienia wykroczenia karanego grzywną (np. nie złożenie deklaracji w terminie) ukarani zostaną wszyscy wspólnicy, zamiast jednego wskazanego. Termin do złożenia dokumentów: przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej.

 • Zgłoszenie wspólników i osób współpracujących do ZUS

 • Dokumenty:
  • Formularz ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne), zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
  • Formularz ZZA -jeśli w przypadku zbiegu ubezpieczeń zgłaszający podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu
  • Formularz ZPA - Zgłoszenie płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

  Jeżeli płatnik składek posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, a także gdy adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby, firmy wypełniają dodatkowo formularze: ZUS ZBA "Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek" i ZUS ZAA "Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek"
  Termin do złożenia dokumentów - 7 dni od daty rozpoczęcia działalności
  Dokumenty można wysłać pocztą listem poleconym do właściwego terytorialnie oddziału ZUS.

 • Założenie rachunku bankowego

 • Dokumenty:
  • Wypis z Rejestru Sądowego,
  • Dowody osobiste wspólników,
  • Dowód nadania REGON,
  • Dowód nadania NIP (NIP-6).
  • Dodatkowo potrzebna będzie pieczątka, stanowiąca wzór stempla firmowego, potrzebna do wypełnienia karty wzorów podpisów.

  Termin: rachunek bankowy spółka powinna założyć kiedy to tylko będzie możliwe (po uzyskaniu potrzebnych dokumentów). Rozmaite przepisy nakładają bowiem na podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązek rozliczeń bezgotówkowych (między innymi z ZUS i Urzędem Skarbowym). Rozliczeń bezgotówkowych należy dokonywać także przy transakcjach dużych wartości. Jeżeli wystąpi problem z brakiem numeru NIP (trzeba na niego trochę poczekać) - bank zadowoli się oświadczeniem, że dowód nadania zostanie dostarczony bezzwłocznie po jego uzyskaniu.

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł II Dział I zajmuje się uregulowaniami dotyczącymi spółki jawnej
  Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


  Spółka partnerska

  Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarza, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego oraz zawodów wymienionych w odrębnych ustawach.
  Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:
  1. określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
  2. przedmiot działalności spółki,
  3. nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2,
  4. w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów,
  5. firmę i siedzibę spółki,
  6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
  7. określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

  Przed zgłoszeniem spółki partnerskiej do właściwego rejestru należy zawrzeć umowę spisaną w formie aktu notarialnego. Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie i partner bądź i partnerzy albo spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce, np. Jan Kowalski i partnerzy - księgowi.
  Zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego musi zawierać:
  1. firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń,
  2. określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
  3. przedmiot działalności spółki,
  4. nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów,
  5. nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu,
  6. nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku, kiedy jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.

  7. Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu.

   Zalety Wady:
   Ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów Spółka działa wyłącznie w zakresie wykonywania zawodu partnerów.
   Jednoznaczne określenie profilu spółki w nazwie. Konieczność sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego.
   Brak określonych wymagań kapitałowych.
   Możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska jednego tylko wspólnika (np. Jan Kowalski i partnerzy - księgowi)

   Odpowiedzialność za zobowiązania
   Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Ale umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.

   Możliwe formy opodatkowania: Zasady ogólne - kpir, księgowość pełna
   Formalności
   1. Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego
   2. Rejestracja działalności
   3. Rejestracja spółki partnerskiej dokonuje się w Sądzie Rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego może złożyć każdy wspólnik.
   4. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


   5. Dokumenty:
    • wniosek o wpis do Rejestru sporządzony na formularzu wg wzoru zawierający m.in.
     • a) nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów,
     • nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu,
     • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2.
  8. dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu.
  9. potwierdzona notarialnie umowa spółki,

  Termin uzyskania wpisu do rejestru: do czternastu dni
 • Uzyskanie numeru REGON

 • Dokumenty:
  • Wypis z Rejestru Sądowego
  • Formularz RG-1

  Do wniosku RG-1 należy podać następujące dane: nazwę, informacje teleadresowe, formę prawną, sposób zorganizowania, formę własności, rodzaje prowadzonej działalności, stan gotowości eksploatacyjnej, informacje o rejestracji prawnej, przewidywaną liczbę pracujących. Obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru objęte są osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki lokalne tych podmiotów.
  Termin uzyskania numeru REGON: do czternastu dni

 • Zgłoszenie we właściwym urzędzie skarbowym

 • Dokumenty:
  • Formularz VAT-R,
  • Formularz VAT-6 (w przypadku wyboru zwolnienia z VAT),
  • Formularz NIP-2,
  • Dane z wpisu do Rejestru Sądowego i REGON, dane o koncie bankowym - potrzebne do wypełnienia VAT-R, VAT-6 i NIP,
  • Oświadczenie wskazujące osobą odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie podatków w spółce

  Po zarejestrowaniu działalności należy odwiedzić Urząd Skarbowy. Nie jest istotne, który ze wspólników będzie załatwiał formalności. Tam należy wypełnić druk VAT-R (składa się go w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych - w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę podatnika; gdy podatnik nie ma siedziby - w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika; w pozostałych przypadkach - w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście). Jeżeli spółka wybrała zwolnienie od VAT na podstawie Art 14 ustawy o podatku od towarów i usług należy zaznaczyć to w deklaracji VAT-R. Wtedy należy złożyć również oświadczenie o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie Art. 14 Ustawy o ptu. Ze zwolnienia można zrezygnować w dowolnym momencie, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i złoży zgłoszenie rejestracyjne. Uwaga: zgłoszenie VAT-R objęte jest opłatą skarbową. Konieczne jest złożenie w urzędzie oświadczenia wskazującego osobę odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie podatków w spółce. Jeśli tego zaniechacie, skutki mogą być różne: np. w przypadku popełnienia wykroczenia karanego grzywną (np. nie złożenie deklaracji w terminie) ukarani zostaną wszyscy wspólnicy, zamiast jednego wskazanego. Termin do złożenia dokumentów: przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej
 • Zgłoszenie wspólników i osób współpracujących do ZUS

 • Dokumenty:
  • Formularz ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne), zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
  • Formularz ZZA -jeśli w przypadku zbiegu ubezpieczeń zgłaszający podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu
  • Formularz ZPA - Zgłoszenie płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

  Jeżeli płatnik składek posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, a także gdy adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby, firmy wypełniają dodatkowo formularze: ZUS ZBA "Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek" i ZUS ZAA "Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek"
  Termin do złożenia dokumentów - 7 dni od daty rozpoczęcia działalności
  Dokumenty można wysłać pocztą listem poleconym do właściwego terytorialnie oddziału ZUS.

 • Założenie rachunku bankowego

 • Dokumenty:
   Wypis z Rejestru Sądowego
  • Dowody osobiste wspólników
  • Dowód nadania REGON
  • Dowód nadania NIP (NIP-6)
  • Dodatkowo potrzebna będzie pieczątka, stanowiąca wzór stempla firmowego, potrzebna do wypełnienia karty wzorów podpisów.

  Termin: rachunek bankowy spółka powinna założyć kiedy to tylko będzie możliwe (po uzyskaniu potrzebnych dokumentów). Rozmaite przepisy nakładają bowiem na podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązek rozliczeń bezgotówkowych (między innymi z ZUS i Urzędem Skarbowym). Rozliczeń bezgotówkowych należy dokonywać także przy transakcjach dużych wartości. Jeżeli wystąpi problem z brakiem numeru NIP (trzeba na niego trochę poczekać) - bank zadowoli się oświadczeniem, że dowód nadania zostanie dostarczony bezzwłocznie po jego uzyskaniu.
  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
  Tytuł II Dział II zajmuje się uregulowaniami dotyczącymi spółki partnerskiej. W przypadku spraw nieuregulowanych w tym dziale stosuje się przepisy działu I dotyczącego spółki jawnej.
  Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

  Spółka komandytowa

  Spółka komandytowa jest spółką specyficzną. Pozwala prowadzić działalność w szerokim zakresie i dowolnym rozmiarze dając wspólnikom bardzo dużą swobodę w kształtowaniu odpowiedzialności za sprawy spółki i jej zobowiązania. Ponieważ w prosty sposób umożliwia wyłączenie odpowiedzialności części wspólników (komandytariuszy) za zobowiązania spółki, jest świetną formą pozyskiwania kapitału do przedsięwzięć. Osoba bez kapitału, mająca za to pomysł lub działające przedsiębiorstwo wymagające dokapitalizowania odpowiada w takiej spółce za zobowiązania i zajmuje się prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentowaniem (komplementariusz). Zasadą w takiej spółce jest, że co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Nazwisko co najmniej jednego komplementariusza musi być ujawnione w nazwie firmy. Nazwa firmy może brzmieć np. Jan Kowalski i wspólnicy - spółka komandytowa. Komandytariusz, który ujawnia swoje nazwisko w nazwie firmy, odpowiada za zobowiązania spółki tak samo jak komplementariusz. Umowa spółki komandytowej musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego i powinna zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, 5) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową). Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją, 4) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku, gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki, zaznaczenie tej okoliczności, 5) sumę komandytową. Zalety Wady Ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania do wysokości sumy komandytowej Konieczność sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego Komandytariusze mogą działać w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnicy Rachunkowość może być prowadzona wyłącznie na zasadach ustawy o rachunkowości (księgowość pełna) co jest szczególnie uciążliwe przy małym rozmiarze działalności. Brak określonych wymagań odnośnie sumy komandytowej Odpowiedzialność za zobowiązania Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, komplementariusz całym swoim majątkiem. Komandytariusz odpowiada jednak całym swoim majątkiem, jeśli jego nazwisko lub firma zostanie ujawnione w firmie (nazwie) spółki komandytowej. Komandytariusz odpowiada również . za zobowiązania spółki powstałe w wyniku wykonania czynności za spółkę, do których komandytariusz nie był uprawniony (działał bez pełnomocnictwa lub przekroczył jego zakres). Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu, wniesionego do spółki, ale w przypadku zwrotu wkładu w całości albo w części odpowiedzialność zostaje przywrócona w wysokości równej wartości dokonanego zwrotu. Możliwe formy opodatkowania Zasady ogólne - księgowość pełna Formalności 1. Zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego 2. Rejestracja działalności Rejestracja spółki komandytowej dokonuje się w Sądzie Rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dokumenty: - wniosek o wpis do Rejestru sporządzony na formularzu wg wzoru zawierający m.in. a) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją, b) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku, gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki, zaznaczenie tej okoliczności, c) sumę komandytową, - potwierdzona notarialnie umowa spółki Termin uzyskania wpisu do rejestru: do czternastu dni 2. Uzyskanie numeru REGON Dokumenty: - Wypis z Rejestru Sądowego - Formularz RG-1 Do wniosku RG-1 należy podać następujące dane: nazwę, informacje teleadresowe, formę prawną, sposób zorganizowania, formę własności, rodzaje prowadzonej działalności, stan gotowości eksploatacyjnej, informacje o rejestracji prawnej, przewidywaną liczbę pracujących. Obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru objęte są osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki lokalne tych podmiotów. Termin uzyskania numeru REGON: do czternastu dni 3. Zgłoszenie we właściwym urzędzie skarbowym Dokumenty: - Formularz VAT-R, - Formularz VAT-6 (w przypadku wyboru zwolnienia z VAT), - Formularz NIP-2, Dane z wpisu do Rejestru Sądowego i REGON, dane o koncie bankowym - potrzebne do wypełnienia VAT-R, VAT-6 i NIP, - Oświadczenie wskazujące osobą odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie podatków w spółce Po zarejestrowaniu działalności należy odwiedzić Urząd Skarbowy. Tam należy wypełnić druk VAT-R (składa się go w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych - w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę podatnika; gdy podatnik nie ma siedziby - w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika; w pozostałych przypadkach - w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście). Jeżeli spółka wybrała zwolnienie od VAT na podstawie Art 14 ustawy o podatku od towarów i usług należy zaznaczyć to w deklaracji VAT-R. Wtedy należy złożyć również oświadczenie o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie Art. 14 Ustawy o ptu. Ze zwolnienia można zrezygnować w dowolnym momencie, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i złoży zgłoszenie rejestracyjne. Uwaga: zgłoszenie VAT-R objęte jest opłatą skarbową. Konieczne jest złożenie w urzędzie oświadczenia wskazującego osobę odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie podatków w spółce. Termin do złożenia dokumentów: przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej 4. Zgłoszenie wspólników i osób współpracujących do ZUS Dokumenty: - Formularz ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne), zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, - Formularz ZZA -jeśli w przypadku zbiegu ubezpieczeń zgłaszający podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, - Formularz ZPA - Zgłoszenie płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Jeżeli płatnik składek posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, a także gdy adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby, firmy wypełniają dodatkowo formularze: ZUS ZBA "Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek" i ZUS ZAA "Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek" Termin do złożenia dokumentów - 7 dni od daty rozpoczęcia działalności Dokumenty można wysłać pocztą listem poleconym do właściwego terytorialnie oddziału ZUS. 5. Założenie rachunku bankowego Dokumenty: - Wypis z Rejestru Sądowego - Dowody osobiste wspólników - Dowód nadania REGON - Dowód nadania NIP (NIP-6) - Dodatkowo potrzebna będzie pieczątka, stanowiąca wzór stempla firmowego, potrzebna do wypełnienia karty wzorów podpisów. Termin: rachunek bankowy spółka powinna założyć kiedy to tylko będzie możliwe (po uzyskaniu potrzebnych dokumentów). Rozmaite przepisy nakładają bowiem na podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązek rozliczeń bezgotówkowych (między innymi z ZUS i Urzędem Skarbowym). Rozliczeń bezgotówkowych należy dokonywać także przy transakcjach dużych wartości. Jeżeli wystąpi problem z brakiem numeru NIP (trzeba na niego trochę poczekać) - bank zadowoli się oświadczeniem, że dowód nadania zostanie dostarczony bezzwłocznie po jego uzyskaniu. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł II Dział iII zajmuje się uregulowaniami dotyczącymi spółki komandytowej Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka komandytowo-akcyjna

  Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Spółka jest w swojej konstrukcji podobna do spółki komandytowej i wykazuje pewne pokrewieństwa ze spółką akcyjną. W sprawach nieuregulowanych w dziale dot. spółki komandytowo-akcyjnej , do spółki tej stosuje się: a) w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy, przepisy dotyczące spółki komandytowej, b) w pozostałych sprawach odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Spółka komandytowo-akcyjna przeznaczona jest raczej do wykonywania działalności w większym rozmiarze, na co wskazuje zapis w Kodeksie Spółek Handlowych o minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym co najmniej 50.000 zł. Wymogi formalne wobec spółki komandytowo-akcyjnej również są większe niż wobec pozostałych spółek osobowych. Odrębnie od pozostałych spółek osobowych aktem, regulującym wewnętrzne stosunki w spółce nie jest umowa spółki a statut. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze i powinien on zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość, 5) wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela, 6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, 7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń, 8) organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej. Zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, 4) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, jeżeli statut je przewiduje, 5) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została wpłacona przed zarejestrowaniem, 6) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz okoliczności dotyczące ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją, 7) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku, gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki, zaznaczenie tej okoliczności, 8) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne zaznaczenie tej okoliczności, 9) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Ponieważ komplementariusz nie ma obowiązku uczestniczenia w pokryciu kapitału zakładowego ta forma spółki jest znakomita dla realizacji bardziej kapitałochłonych pomysłów, na realizację których pomysłodawca nie ma środków i zaprasza do finansowania grupę osób (akcjonariuszy). Zalety Wady Wyłączenie odpowiedzialności akcjonariusza za zobowiązania spółki Wysoki minimalny kapitał zakładowy Akcjonariusze mogą działać w imieniu spółki wyłącznie jako pełnomocnicy Dla komplementariuszy niewątpliwą wadą jest odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem. Jednak mają oni decydujący wpływa na poczynania spółki - akcjonariusze bez odpowiednich pełnomocnictw nie modą wykonywać żadnych czynności w imieniu spółki Możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji Komplementariusz nie musi uczestniczyć w pokryciu kapitału zakładowego Odpowiedzialność za zobowiązania Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli. Komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem . Akcjonariusz odpowiada jednak całym swoim majątkiem, jeśli jego nazwisko lub firma zostanie ujawnione w firmie (nazwie) spółki komandytowo-akcyjnej. Akcjonariusz odpowiada również . za zobowiązania spółki powstałe w wyniku wykonania czynności za spółkę, do których nie był uprawniony (działał bez pełnomocnictwa lub przekroczył jego zakres). Możliwe formy opodatkowania Zasady ogólne - księgowość pełna Formalności 1. Podpisanie statutu w formie aktu notarialnego 2. Rejestracja działalności Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej dokonuje się w Sądzie Rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dokumenty: - wniosek o wpis do Rejestru sporządzony na formularzu wg wzoru zawierający m.in. a) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, b) liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, jeżeli statut je przewiduje, c) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została wpłacona przed zarejestrowaniem, d) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz okoliczności dotyczące ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją, e) nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku, gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki, zaznaczenie tej okoliczności, f) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne zaznaczenie tej okoliczności, - potwierdzony notarialnie statut spółki Termin uzyskania wpisu do rejestru: do czternastu dni 2. Uzyskanie numeru REGON Dokumenty: - Wypis z Rejestru Sądowego - Formularz RG-1 Do wniosku RG-1 należy podać następujące dane: nazwę, informacje teleadresowe, formę prawną, sposób zorganizowania, formę własności, rodzaje prowadzonej działalności, stan gotowości eksploatacyjnej, informacje o rejestracji prawnej, przewidywaną liczbę pracujących. Obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru objęte są osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki lokalne tych podmiotów. Termin uzyskania numeru REGON: do czternastu dni 3. Zgłoszenie we właściwym urzędzie skarbowym Dokumenty: - Formularz VAT-R, - Formularz VAT-6 (w przypadku wyboru zwolnienia z VAT), - Formularz NIP-2, - Dane z wpisu do Rejestru Sądowego i REGON, dane o koncie bankowym - potrzebne do wypełnienia VAT-R, VAT-6 i NIP, - Oświadczenie wskazujące osobą odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie podatków w spółce Po zarejestrowaniu działalności należy odwiedzić Urząd Skarbowy. Tam należy wypełnić druk VAT-R (składa się go w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych - w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę podatnika; gdy podatnik nie ma siedziby - w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika; w pozostałych przypadkach - w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście). Jeżeli spółka wybrała zwolnienie od VAT na podstawie Art 14 ustawy o podatku od towarów i usług należy zaznaczyć to w deklaracji VAT-R. Wtedy należy złożyć również oświadczenie o wyborze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie Art. 14 Ustawy o ptu. Ze zwolnienia można zrezygnować w dowolnym momencie, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia i złoży zgłoszenie rejestracyjne. Uwaga: zgłoszenie VAT-R objęte jest opłatą skarbową. Konieczne jest złożenie w urzędzie oświadczenia wskazującego osobę odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie podatków w spółce. Termin do złożenia dokumentów: przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej 4. Zgłoszenie wspólników i osób współpracujących do ZUS Dokumenty: - Formularz ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne), zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, - Formularz ZZA -jeśli w przypadku zbiegu ubezpieczeń zgłaszający podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, - Formularz ZPA - Zgłoszenie płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Jeżeli płatnik składek posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, a także gdy adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby, firmy wypełniają dodatkowo formularze: ZUS ZBA "Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek" i ZUS ZAA "Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek" Termin do złożenia dokumentów - 7 dni od daty rozpoczęcia działalności Dokumenty można wysłać pocztą listem poleconym do właściwego terytorialnie oddziału ZUS. 5. Założenie rachunku bankowego Dokumenty: - Wypis z Rejestru Sądowego - Dowody osobiste wspólników - Dowód nadania REGON - Dowód nadania NIP (NIP-6) - Dodatkowo potrzebna będzie pieczątka, stanowiąca wzór stempla firmowego, potrzebna do wypełnienia karty wzorów podpisów. Termin: rachunek bankowy spółka powinna założyć kiedy to tylko będzie możliwe (po uzyskaniu potrzebnych dokumentów). Rozmaite przepisy nakładają bowiem na podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązek rozliczeń bezgotówkowych (między innymi z ZUS i Urzędem Skarbowym). Rozliczeń bezgotówkowych należy dokonywać także przy transakcjach dużych wartości. Jeżeli wystąpi problem z brakiem numeru NIP (trzeba na niego trochę poczekać) - bank zadowoli się oświadczeniem, że dowód nadania zostanie dostarczony bezzwłocznie po jego uzyskaniu. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł II Dział IV zajmuje się uregulowaniami dotyczącymi spółki komandytowo-akcyjnej. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  W odróżnieniu do spółek osobowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną i jest spółką kapitałową. W imieniu spółki działa jej zarząd a nie wspólnicy. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Spółka z o.o. była począwszy od roku 1989 bardzo popularną formą prowadzenia działalności. Wynikało to z faktu niskich wymagań kapitałowych i wyłączenia odpowiedzialności wspólników. Podniesienie wysokości minimalnego kapitału zakładowego do 50.000 złotych z pewnością ograniczy rejestrowanie nowych spółek. Spółki istniejące w dniu 01.01.2001r. muszą do 01.01.2004r. podwyższyć kapitał co najmniej do wysokości 25.000 zł, a do dnia 01.01.2006r. do wysokości 50.000 zł. Należy sądzić, że przyczyni się to do ograniczenia liczby spółek z o.o. na rynku, ale również do podniesienia poziomu bezpieczeństwa obrotu. Podwyższyć lub objąć kapitał można w drodze aportu rzeczowego. Konieczna wtedy będzie wycena aportu przez biegłego. Spółka z o.o. jest dobrą formą do prowadzenia działalności zarówno w niewielkim jak i dużym rozmiarze. Spółka może być jednoosobowa, do spółki w razie potrzeby bez wielkich komplikacji można przyjąć nowego wspólnika, spółka może uzyskiwać koncesje i zezwolenia. Uwaga: Zgodnie z treścią art. 210 Kodeksu Spółek Handlowych (dawniej art. 203 KH) w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Oznacza to, że umowy o pracę zawarte pomiędzy członkiem zarządu (będącym jednym wspólnikiem) a drugim wspólnikiem lub w przypadku spółki jednoosobowej zawarte z samym sobą, są bezwzględnie nieważne. Rodzi to bardzo poważne skutki podatkowo - wynagrodzenia i składki do nich nie są uznawane za koszt uzyskania przychodu, co powoduje korektę podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dla spółek wypłacających wynagrodzenia w ten sposób od kilku lat oznacza to najczęściej upadłość. Właściwym sposobem postępowania jest powołanie pełnomocnika przez zgromadzenie wspólników, chociażby miał on zostać powołany wyłącznie do zawarcia umów o pracę. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzana jest w formie aktu notarialnego i powinna określać co najmniej: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) wysokość kapitału zakładowego, 4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, 5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, 6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Zalety Wady Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki Wysoki minimalny kapitał zakładowy Możliwość pozyskania kapitału poprzez pozyskanie nowego wspólnika Kosztowna procedura rejestracyjna Możliwość pokrycia udziału w kapitale aportem rzeczowym (maszyny, urządzenia) Brak możliwości zawierania umów o pracę z członkami zarządu będącymi jednocześnie wspólnikami bez powołania pełnomocnika lub rady nadzorczej Odpowiedzialność za zobowiązania Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu solidarnie całym swoim majątkiem. Członek zarządu może się jednak uwolnić od odpowiedzialności jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Możliwe formy opodatkowania Zasady ogólne - księgowość pełna Formalności 1. Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego 2. Rejestracja działalności Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje się w Sądzie Rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę spółki. Wniosek o wpis do Rejestru składa się na urzędowym formularzu. Składając wniosek, wnioskodawca bez wezwania uiszcza opłatę sądową, a jeżeli wpis podlega ogłoszeniu - również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dokumenty: - wniosek o wpis do Rejestru zawierający a) firmę, siedzibę i adres spółki, b) przedmiot działalności spółki, c) wysokość kapitału zakładowego, d) określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, e) nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki, f) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, g) jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne, zaznaczenie tej okoliczności, h) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, i) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki, oznaczenie tego pisma. j) zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno również zawierać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki. - zawartą przed notariuszem umowę spółki - oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione, - jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego. - podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich - złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu. Termin uzyskania wpisu do rejestru: do czternastu dni (w praktyce może to trwać dłużej) 2. Uzyskanie numeru REGON Dokumenty: - Wypis z Rejestru Sądowego - Formularz RG-1 - Do wniosku RG-1 należy podać następujące dane: nazwę, informacje teleadresowe, formę prawną, sposób zorganizowania, formę własności, rodzaje prowadzonej działalności, stan gotowości eksploatacyjnej, informacje o rejestracji prawnej, przewidywaną liczbę pracujących. Obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru objęte są osoby prawne, samodzielne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki lokalne tych podmiotów. Termin uzyskania numeru REGON: do czternastu dni 3. Zgłoszenie we właściwym urzędzie skarbowym Dokumenty: - Formularz VAT-R, - Formularz VAT-6 (w przypadku wyboru zwolnienia z VAT, co jednak jest zjawiskiem unikalnym - spółka z o.o. raczej na pewno przekroczy kwotę przychodu 10.000 EURO), - Formularz NIP-2, - Dane z wpisu do Rejestru Sądowego i REGON, dane o koncie bankowym - potrzebne do wypełnienia VAT-R, VAT-6 i NIP, - Oświadczenie wskazujące osobą odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie podatków w spółce - Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych Po zarejestrowaniu działalności należy odwiedzić Urząd Skarbowy. Tam należy wypełnić druk VAT-R (składa się go w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności, a jeżeli czynności te wykonywane są na terenie dwóch lub więcej urzędów skarbowych - w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę podatnika; gdy podatnik nie ma siedziby - w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania podatnika; w pozostałych przypadkach - w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście). Uwaga: zgłoszenie VAT-R objęte jest opłatą skarbową. Konieczne jest złożenie w urzędzie oświadczenia wskazującego osobę odpowiedzialną za naliczanie i odprowadzanie podatków w spółce. Termin do złożenia dokumentów: przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej 4. Zgłoszenie wspólników i osób współpracujących do ZUS Dokumenty: - Formularz ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne), zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, - Formularz ZZA -jeśli w przypadku zbiegu ubezpieczeń zgłaszający podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, - Formularz ZPA - Zgłoszenie płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Jeżeli płatnik składek posiada więcej niż jeden rachunek bankowy, a także gdy adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby, firmy wypełniają dodatkowo formularze: ZUS ZBA "Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek" i ZUS ZAA "Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek" Termin do złożenia dokumentów - 7 dni od daty rozpoczęcia działalności Dokumenty można wysłać pocztą listem poleconym do właściwego terytorialnie oddziału ZUS. 5. Założenie rachunku bankowego Dokumenty: - Wypis z Rejestru Sądowego - Dowody osobiste członków Zarządu - Dowód nadania REGON - Dowód nadania NIP (NIP-6) - Dodatkowo potrzebna będzie pieczątka, stanowiąca wzór stempla firmowego, potrzebna do wypełnienia karty wzorów podpisów. Termin: rachunek bankowy spółka powinna założyć kiedy to tylko będzie możliwe (po uzyskaniu potrzebnych dokumentów). Rozmaite przepisy nakładają bowiem na podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązek rozliczeń bezgotówkowych (między innymi z ZUS i Urzędem Skarbowym). Rozliczeń bezgotówkowych należy dokonywać także przy transakcjach dużych wartości. Jeżeli wystąpi problem z brakiem numeru NIP (trzeba na niego trochę poczekać) - bank zadowoli się oświadczeniem, że dowód nadania zostanie dostarczony bezzwłocznie po jego uzyskaniu. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł III Dział I zajmuje się uregulowaniami dotyczącymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka akcyjna

  Akt regulujący: Ustawa - Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Dopuszczalne formy opodatkowania: podatek dochodowy od osób prawnych, księgowość pełna - zgodnie z ustawą o rachunkowości Ewidencje księgowe: wszystkie wymagane przez ustawę o rachunkowości Odpowiedzialność za zobowiązania: akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Organ rejestrujący: właściwy rejestr sądowy zgodnie z Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, Uwagi ogólne: Spółkę akcyjną może zawiązać jedna osoba. Wykonuje ona wtedy wszelkie prawa i obowiązki Walnego Zgromadzenia. Ale ponieważ kapitał akcyjny nie może być niższy niż 500.000 zł, nie sądzimy, by była to idealna forma rozpoczynania działalności dla debiutantów. Statut spółki akcyjnej powinien określać co najmniej: 1) firmę i siedzibę spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 4) wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego, 5) wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela, 6) liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, 7) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli, 8) liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, albo co najmniej minimalną lub maksymalną liczbę członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej, 9) co najmniej przybliżoną wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem, ustaloną na dzień zawiązania spółki, 10) pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym. Statut powinien również zawierać, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, postanowienia dotyczące: 1) liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw, 2) wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje 3) warunków i sposobu umorzenia akcji, 4) ograniczeń zbywalności akcji, 5) uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354. Indywidualna działalność gospodarcza ( art.8 - 82 K C ) Pojęcie osoby fizycznej odpowiada używanemu w języku potocznym pojęciu człowieka. Definicję osoby fizycznej należy wyprowadzić z przepisów kodeksu cywilnego. Elementem istotnym dla oceny, czy osoba fizyczna może być przedsiębiorcą, jest zdolność do czynności prawnych tej osoby. Przedsiębiorcami, co do zasady, zostają osoby fizyczne pełnoletnie, które nie zostały ograniczone w swojej zdolności do czynności prawnych. Zdolność prawna to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Zdolność do czynności prawnych, to zdolność do tego, aby z pomocą czynności prawnych nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania. Zdolność do czynności prawnej polega przede wszystkim na działaniu, na możliwości kształtowania stosunków prawnych. Mówiąc po prostu kupno np. gazety jest przykładem takiej czynności. Płacąc za nią nabywamy prawo jej posiadania. Osoba fizyczna prowadząca działalność czyli indywidualna działalność gospodarcza Osoba fizyczna zamierzająca indywidualnie prowadzić działalność gospodarczą powinna się stawić w urzędzie gminy swego miejsca zamieszkania i wypełnić zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej . Druki te zawierają: - imię i nazwisko, - PESEL i adres dokonującego zgłoszenia nazwę, - przedmiot i datę rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa, - siedzibę, albo adres zakładu głównego jeżeli są inne niż adres dokonującego zgłoszenia - określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - nie wystarczy więc tylko ogólnie podać zakres działalności (produkcja, handel, usługi), lecz trzeba typ wykonywanej działalności oznaczyć specjalnym kodem cyfrowym (zbiór PKD powinien być dostępny w urzędzie gminy). Dokonując zgłoszenia powinieneś przedstawić tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność (wypis z księgi wieczystej, kopia umowy najmu, użyczenia itd.), podać nazwiska ewentualnych pełnomocników, numery telefonów kontaktowych. Jeżeli już prowadzisz działalność gospodarczą, musisz to zaznaczyć. Na potwierdzenie wpisu w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zostanie Ci doręczone zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna - każdy może do niej zajrzeć bez żadnych opłat. W przypadkach zwyczajowo przyjęło się, że przy zawieraniu umowy dołącza się do niej wyciąg z ewidencji potwierdzający, że dana firma w rzeczywistości istnieje oraz informujący, czym się ona zajmuje. Tego zaświadczenia będzie od Ciebie wymagał praktycznie każdy bank czy urząd. Przy zakładaniu działalności należy zauważyć kwestie związane z obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Bez względu na to, czy działalność ma charakter okresowy czy nie, obowiązek opłacania składki na ubezpieczenia społeczne istnieje cały rok i nie jest uzależniony od występowania dochodu. Składki należy opłacać nawet w wypadku wystąpienia straty lub braku przychodów z działalności. Dopiero wyrejestrowanie powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeniowego. Jeśli działalność gospodarcza ma charakter zajęcia dodatkowego i uzyskujesz dochody z pracy, a wynagrodzenie tam otrzymywane jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu, określonemu w odrębnych przepisach, wtedy obowiązek ubezpieczeniowy ogranicza się do składki na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: 4.08.2005 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzająca zasadę, że osoby rozpoczynające po raz pierwszy działalność gospodarczą (lub podejmujące nią po co najmniej pięcioletniej przerwie) będą korzystały z prawa opłacania ulgowych składek na ubezpieczenie społeczne. Minimalna podstawa do ubezpieczeń społecznych tych osób wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia (a nie 60% średniego wynagrodzenia miesięcznego). Największą oszczędność osoby te uzyskają w przypadku składki na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe. Wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej, w gminie możesz obecnie złożyć także: - wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (po jego dokonaniu otrzymujesz swój numer REGON) oraz - zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP. Organ gminy ma obowiązek w ciągu 3 dni od wpisania Ciebie do ewidencji działalności gospodarczej przesłać te wnioski do właściwych urzędów (urzędu statystycznego województwa, na terenie którego masz miejsce zamieszkania oraz wskazanego przez Ciebie urzędu skarbowego) wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Z chwilą wpisania do ewidencji KRS osoba fizyczna uzyskuje tym samym status przedsiębiorcy ze wszystkimi tego konsekwencjami (np. przedsiębiorca, który w następstwie wystąpienia nadzwyczajnych i niezawinionych okoliczności zaprzestał płacenia długów, ma prawo do postępowania układowego z wierzycielami; co do zasady - na równi z innymi przedsiębiorcami - ma również prawo do ogłoszenia upadłości). Dla przypomnienia aby podjąć działalność należy: - uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej do KRS - wystąpić do wojewódzkiego (powiatowego) urzędu statystycznego o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON - otworzyć rachunek bankowy (za którego pośrednictwem przedsiębiorca będzie musiał dokonywać lub przyjmować płatności, gdy stroną transakcji będzie inny przedsiębiorca) - zgłosić rozpoczęcie działalności gospodarczej do urzędu skarbowego właściwego dla celów podatku dochodowego (z podaniem numeru rachunku bankowego, o którym mowa powyżej). Właściwość tego urzędu ustalana jest według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Ponadto przedsiębiorca musi dokonać wyboru jednej z dopuszczalnych form opodatkowania; - złożyć tzw. zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej, która rozpoczyna działalność gospodarczą jako przedsiębiorca (NIP-1), ewentualnie z załącznikami: na zamieszczenie informacji o dodatkowych kontach bankowych (NIP-B) lub/oraz o kolejnych miejscach prowadzenia działalności (NIP-C) - składane do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (urząd wydaje decyzję NIP-4); - w Urzędzie Skarbowym złożyć wniosek o nadanie numeru NIP jeżeli go jeszcze nie mamy. - dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego dla celów VAT - przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem. Zgłoszenie to jest obowiązkowe zarówno dla podatników VAT (zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, a potwierdzenie tego zgłoszenia przez organ podatkowy na formularzu VAT-5), jak i dla przedsiębiorców składających oświadczenie o wyborze zwolnienia od podatku od towarów i usług (VAT-6). Formularze te powinny być złożone w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności, a w sytuacji gdy są one wykonywane na terenie różnych urzędów - w urzędzie skarbowym odpowiednim z uwagi na siedzibę podatnika, wreszcie, gdy nie ma on siedziby - w urzędzie skarbowym właściwym dla jego miejsca zamieszkania; - wypełnić i wysłać lub złożyć osobiście odpowiednie deklaracje zgłoszeniowe ZUS - druki ZFA ( zgłoszenia danych płatnika składek - w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności wskazanej na druku NIP-1) i ZUA (zgłoszenia danych osoby do ubezpieczeń - zgłoszenia powinny mieć miejsce w ciągu tygodnia od dnia zatrudnienia pracownika); - powiadomienie okręgowego inspektora pracy oraz państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenie informacji o środkach i procedurach przedsiębranych w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (wymóg ten wynika z art. 209 § 1 kodeksu pracy). W przypadku firm małżeńskich nie możliwe jest ich założenie i funkcjonowanie wyłącznie na podstawie jednego wspólnego wpisu obojga małżonków do ewidencji działalności gospodarczej. Prowadzenie takiej firmy małżeńskiej nie jest bowiem tożsame z zawarciem przez małżonków umowy spółki cywilnej. Spółki małżeńskie zakończą swój żywot, ponieważ art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1808) zobowiązuje małżonków zarejestrowanych na podstawie wspólnego wpisu, aby do 31 grudnia 2005 r. dopełnili formalności związanych ze zmianą wspólnego wpisu, pod rygorem wykreślenia z ewidencji. Działalność gospodarcza osób fizycznych reguluje Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Formy opodatkowania - Karta podatkowa (brak wydzielonej ewidencji podatkowej) - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ewidencja przychodów ) - Opodatkowanie na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) - Podatek liniowy (opodatkowanie 19%) - Opodatkowanie na zasadach ogólnych (księgowość tzw. pełna prowadzona wg ustawy o rachunkowości) - Podatek od osób prawnych (pełna księgowość j.w.) Karta podatkowa To szczególna postać zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Możliwa jest dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych. Bardzo korzystne dla osób prowadzących działalność o niewielkich rozmiarach. Nie ma konieczności prowadzenia ewidencji księgowej, rachunki wystawia się na żądanie klienta. Podatek opłacany jest co miesiąc w formie kwoty zryczałtowanej, określanej w zależności od rodzaju działalności, wielkości miejscowości w której wykonywana jest działalność oraz ilości osób zatrudnionych. Jeśli jednak na mocy ustawy o podatku od towarów i usług podatnik będący na karcie podatkowej zostaje płatnikiem tego podatku, musi prowadzić ewidencje wymagane przez tę ustawę, czyli ewidencję sprzedaży i zakupu VAT, oraz zainstalować kasę lub drukarkę fiskalną w wymaganych terminach. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik składa właściwemu urzędowi skarbowemu w deklaracji według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 20-go stycznia rok podatkowego, w którym ma być zastosowana karta, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Należy pamiętać, iż podatnik rozliczający się w formie karty nie może korzystać ze wspólnego z małżonkiem opodatkowania ani nie może dokonywać żadnych odliczeń od podatku. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Objęte tą formą opodatkowania mogą być osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód. Dodatkowo w sposób zryczałtowany mogą być opodatkowane na warunkach określonych w ustawie przychody osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Na warunkach określonych w ustawie ryczałtem mogą zostać objęte osoby wykonujące wolny zawód oraz osoby duchowne. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosi się likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona się wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że dalej prowadzona jest działalność opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli rozpoczniesz działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego i nie złożysz w określonym terminie takiego wniosku lub wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej, jesteś obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym. Można zrezygnować z opodatkowania w formie ryczałtu, poczynając od następnego roku podatkowego. Rezygnacja polega na złożeniu nie później niż w terminie 20-go stycznia danego roku podatkowego oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania. Opodatkowani na zasadach ryczałtowych prowadzą jedynie ewidencję przychodów, w g. wzoru określonego przez Ministra Finansów. W związku z tym, że objęci tym podatkiem nie uwzględniają kosztów uzyskania przychodu i opłacają podatek w formach uproszczonych - mają do spełnienia znacznie mniej wymogów dotyczących rachunkowości podatkowej. Muszą jednak prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą: 20 % przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, 17 % przychodów z tytułu niektórych rodzajów działalności usługowej, 8,5 % od przychodów z działalności usługowej, 5,5 % od przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej, 3,0 % od przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. W zakresie obowiązków sprawozdawczych podatnicy obowiązani są złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2005 rok Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. PIT-28 Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko. Załącznik do PIT-28 PIT-28A Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych. Załącznik do PIT-28 PIT-28B Minister finansów corocznie ogłasza kwotę przychodu osiągniętego z działalności w roku poprzednim, której przekroczenie powoduje utratę prawa do opodatkowania w formie zryczałtowanej. Z tej formy opodatkowania nie mogą korzystać: 1) opłacających podatek w formie karty podatkowej 2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, 3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu: a) prowadzenia aptek, b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, d) prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy, e) wykonywania usług pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 93.05), z wyjątkiem opieki doraźnej i robienia zakupów, 4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach, 6) rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Zalety: Księgowość jest mniej skomplikowana niż w przypadku zasad ogólnych Nie ma comiesięcznych deklaracji podatku dochodowego Podatek płaci się od obrotów, co umożliwia niekiedy osiągnięcie korzyści fiskalnych w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych Wady: Nie ma możliwości zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów Ryczałt jest czasami za wysoki w stosunku do uzyskiwanych marż W trakcie trwania roku podatkowego nie można się zrzec ryczałtu (ale jeśli wykona się czynność, która według ustawy nie może być opodatkowana w sposób zryczałtowany - traci się prawo do opodatkowania w tej formie) Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) Osoby prowadzące działalność gospodarczą (osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie) opodatkowane są na zasadach ogólnych, a wszelkie zdarzenia dokumentują w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Osoby takie mają obowiązek składania deklaracji podatkowych na zasadach określonych w ustawie. Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozporządzenie zawiera wzór KPiR, precyzuje zasady ujmowania poszczególnych rodzajów zdarzeń gospodarczych, oraz wyjaśnia podatnikowi co i gdzie ma zapisać. Dla prawidłowego prowadzenia dokumentów księgowych konieczna jest również znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności z jej rozdziałem dotyczącym kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wady i zalety: - konieczność gromadzenia wszystkich dokumentów księgowych, opisywania ich i sprawdzania poprawności formalnej - na bieżąco kontrolować poprawność wszystkich zapisów - nieprawidłowo prowadzona KPiR grozi uznaniem jej przez organy kontrolujące za prowadzoną w sposób nierzetelny i / lub wadliwy - co powoduje przykre sankcje. - dokumentowanie praktycznie wszystkich wydatków rachunkami - inaczej nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Może się też zdarzyć, że wystawimy fakturę sprzedaży i zarachujemy ją w KPiR ( musimy to robić na bieżąco - nie możemy tego odkładać) - a kontrahent nam nie zapłaci - podatek od kwoty zarachowanej trzeba i tak zapłacić. Zalety to możliwość zaliczenia w koszta wszelkich wydatków, których związek z uzyskiwanymi przychodami jesteśmy w stanie udowodnić (za wyjątkiem wydatków na nabycie i wytworzenie środków trwałych oraz innych, wymienionych w ustawie). Mogą to być przeróżne zakupy np. materiałów biurowych, przejazdów w celach służbowych. Podatek zapłacimy od faktycznego dochodu. Tu uprzywilejowane są osoby wykonujące wolny zawód nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - one za przychód uznają kwoty faktycznie otrzymane. Z drugiej strony - jeśli dostaniemy od kogoś fakturę kosztową z przedłużonym terminem płatności - możemy ją zaliczyć w koszta przed jej uregulowaniem. Jeśli rozpoczynasz działalność i będziesz opodatkowany w formie KPiR, możesz rozważyć zlecenie rachunkowości do biura rachunkowego. Osoby prowadzące biura mają odpowiednie kwalifikacje. Nie mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych : - Spółki prawa handlowego - Osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód 800.000 EURO Podatek liniowy 19% Osoby rozpoczynające działalność w trakcie roku, powinny złożyć oświadczenie w terminie do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności, nie później jednak niż w dniu osiągnięcia pierwszego przychodu. Wybór opodatkowania podatkiem liniowym będzie obowiązywał także w kolejnych latach, jeżeli przedsiębiorca pisemnie nie zrezygnuje z tej formy opodatkowania. Przy podatku liniowym następuje utrata wielu istotnych przywilejów podatkowych. Nie będzie bowiem możliwe np.: - wspólne opodatkowanie małżonków oraz opodatkowanie w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. - nie będzie można także dokonać większości popularnych odliczeń, w tym wydatków mieszkaniowych i poniesionych z tytułu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pozostanie jednak możliwość odliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Podatek liniowy nie będzie dostępny dla podatników, którzy uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonywali w roku poprzedzającym rok podatkowy albo wykonywali lub wykonują w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Z opodatkowania jednolitą stawką wyłączono także przychody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług menedżerskich, zawieraniu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Korzyści i wady 19-procentowej stawki podatkowej Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą bez względu na wysokość osiąganego dochodu ma prawo od 1 stycznia odprowadzać podatek dochodowy według stawki podatkowej 19 proc. Nie ma też żadnego znaczenia, czy tę działalność prowadzi indywidualnie czy w formie spółki cywilnej, jawnej, bądź partnerskiej. Przedsiębiorcy, którzy nie wybiorą podatku liniowego, odprowadzają podatek dochodowy na dotychczasowych zasadach. Wybór podatku liniowego wiąże podatnika i nie może on w dowolnym momencie w ciągu roku z tej formy opodatkowania zrezygnować. Jeżeli do 20 stycznia danego roku wybrałeś podatek liniowy, składając w tej sprawie oświadczenie na piśmie naczelnikowi urzędu skarbowego, to wówczas twój wybór przechodzi automatycznie również na lata przyszłe. Podobnie wygląda twoja sytuacja wówczas, gdy rozpocząłeś działalność w ciągu roku podatkowego i oświadczenie o wyborze podatku liniowego złożyłeś do dnia rozpoczęcia jej (nie później niż w dniu, w którym uzyskałeś pierwszy przychód, czyli wystawiłeś pierwszą fakturę). Zrezygnować z tej formy opodatkowania możesz jedynie do 20 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego. W tym celu na piśmie składasz oświadczenie o rezygnacji naczelnikowi urzędu skarbowego. Zaczniesz wówczas płacić podatek dochodowy na zasadach ogólnych, a wybierając zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego, w tym samym terminie musisz złożyć oświadczenie na piśmie. Stawka 19 % od całej działalności Jeżeli prowadzisz indywidualną działalność gospodarczą, a oprócz tego jesteś jeszcze wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej bądź partnerskiej i wybrałeś podatek liniowy, to wówczas w tej formie będziesz go płacił ze wszystkich tych źródeł. Natomiast utracić prawo do podatku liniowego możesz wówczas, gdy będąc przedsiębiorcą zaczniesz świadczyć usługi na rzecz swojego pracodawcy (byłego albo obecnego). Chodzi tutaj o czynności, które odpowiadają wykonywanym przez ciebie w ramach stosunku pracy w roku, który poprzedzał ten rok podatkowy, w którym wybrałeś podatek liniowy, bądź też w tym roku podatkowym, w którym wybrałeś ten podatek. Ograniczenia te dotyczą zarówno samodzielnych przedsiębiorców, jak i tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jawnej bądź partnerskiej. Jeżeli więc prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki i chociaż jeden z twoich wspólników wykonywał na rzecz twojego byłego lub obecnego pracodawcy taką działalność jako jego pracownik, to wówczas nie możesz wybrać liniowej metody opodatkowania, a jeżeli już ją wybrałeś, to stracisz do niej prawo. Jeżeli jednak świadczysz na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy inne usługi niż te, które wykonywałeś jako jego były pracownik, to wówczas możesz wybrać podatek liniowy. Wybierając podatek liniowy według stawki 19 proc., płacisz podatek wyłącznie od dochodów z działalności gospodarczej. Jeżeli zaś masz jeszcze inne dochody np. z umowy o pracę albo z innych źródeł, to od nich płacisz podatek na zasadach ogólnych. Warto wybrać wówczas podatek liniowy, ponieważ dochodów z działalności gospodarczej nie połączysz wówczas z dochodami z innych źródeł, co umożliwi ci płacić podatek na zasadach ogólnych według niższej stawki podatkowej. Wybierając podatek liniowy tracisz nie tylko te ulgi, które mógłbyś nabyć w przyszłości, lecz również z tytułu tzw. praw nabytych (np. prawo do ulgi remontowej), prawo do łącznego opodatkowania się z małżonkiem, z dzieckiem, itd. Z takiego łącznego opodatkowania nie możesz skorzystać nawet wówczas, gdy podatek dochodowy płacisz tylko od dochodów z działalności gospodarczej, a np. z tytułu dochodów z umowy o pracę płacisz podatek na zasadach ogólnych. Jeżeli płacisz podatek liniowy i nie możesz skorzystać z ulg, to te, które przysługują obojgu małżonkom, może wykorzystać twój małżonek o ile płaci podatek na zasadach ogólnych. Gdy rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej i wybrałeś podatek liniowy, to nie możesz skorzystać ze zwolnienia przysługującego osobom, które po raz pierwszy rozpoczynają taką działalność. Może się zdarzyć, że wybierasz podatek liniowy dla dochodów z działalności gospodarczej, a oprócz nich masz jeszcze dochody z najmu. Wtedy od dochodów z najmu możesz płacić podatek w formie ryczałtu. Nawet jeśli wybrałeś podatek liniowy, to powinieneś prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe. Nie zmienia się też odnośnie do ciebie w razie likwidacji działalności gospodarczej sposób obliczenia i wysokość podatku. Podatek liniowy nie ma też wpływu na to, w jaki sposób obliczane są przychody wspólników w spółkach, które nie mają osobowości prawnej, ani też na moment, w którym przychód powstaje. Przy odprowadzaniu zaliczki na podatek możesz skorzystać z tzw. uproszczonej formy, bądź też płacić na zasadach ogólnych, pomniejszając przy tym zaliczkę o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pełna księgowość Pełna księgowość to podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych ustalany według ewidencji prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się m.in. do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, - osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro. Jeśli prowadzimy działalność i osiągniemy w roku podatkowym przychód z działalności przekraczający 800.000 EURO, to od następnego roku będziemy zmuszeni prowadzić księgi handlowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Podczas zakładania ksiąg rachunkowych należy wyróżnić 5 podstawowych etapów prac: 1. Sporządzenie inwentarza aktywów i pasywów 2. Ustalenie polityki rachunkowości 3. Wycena aktywów i pasywów 4. Sporządzenie bilansu otwarcia 5. Przeniesienie sald z bilansu otwarcia do ksiąg rachunkowych Prowadzenie ksiąg handlowych jest bardzo skomplikowane dlatego w tym przypadku stanowczo polecam skorzystanie z usług biura rachunkowego. Na początek proponuję przestudiowanie Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości , która w sposób dosyć precyzyjny wyjaśnia w jaki sposób należy prowadzić księgi. Załączniki umieszczone na końcu ustawy pozwolą na sporządzenie wszelkiego rodzaju bilansów finansowych. Niektóre koszty rozpoczęcia działalności to: 1.Opłaty związane z rejestracją 2. Jeżeli wybierzesz jako formę prowadzenia działalności jakąkolwiek spółkę, to będziesz musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (czyli dawną opłatę skarbową) od umowy spółki lub jej aktu założycielskiego. 3.Opłaty za założenie i prowadzenie rachunku bankowego związanego z działalnością firmy mogą być bardzo różne - od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie.